"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" to kolejne działanie z PROW 2014-2020. ARiMR zapowiada, że 30 października zacznie przyjmować wnioski.

Wnioski można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku 5-letniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.

O wsparcie mogą starać się nowe grupy producentów rolnych, co ważne - w ich składzie mogą być jedynie osoby fizyczne. Jakie poza tym warunki trzeba spełniać? Grupy:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR (lub zostały uznane przed dniem 1 września 2017 r. przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego), na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów 1 produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Ze składania wniosków powinni zrezygnować ci, którzy zajmują się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.
Nie otrzymają wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania.

Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i wynosi:

  • w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto,
  • w drugim roku - 8 proc. przychodów netto,
  • w trzecim roku - 6 proc. przychodów netto,
  • w czwartym roku - 5 proc. przychodów netto,
  • w piątym roku - 4 proc. przychodów netto.

Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy. Za co można otrzymać punkty oraz więcej szczegółowych informacji na stronie ARiMR

Źródło: ARiMR

pixabay.com