ARiMR zapowiada kolejny nabór wniosków z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać od 25 września do 24 października 2017 r. ARiMR w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, inna możliwość to nadanie formularza w placówkach Poczty Polskiej.

Aby wyliczyć wysokość wsparcia mnożymy roczną stawkę płatności dla małych gospodarstw razy 120%. Bierzemy pod uwagę kwotę z roku,w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw.

Tę liczbę mnożymy jeszcze przez liczbę lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

"Rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro", wyjaśnia ARiMR.

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy rolnikom którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.

Warunki, które musi spełniać osoba fizyczna:

  • jest wpisana do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletnia;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Przeczytaj też: Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000 - nabór od września 2017

Szczegóły na stronie ARiMR.