Kiedy należy się nam odprawa?

  Kiedy należy się nam odprawa?

  Stefan Cieśla, <a href="http://www.gazetalubuska.pl">Gazeta Lubuska</a>

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Do odprawy mamy prawo gdy tracimy pracę na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych z firm zatrudniających co najmniej 20 osób.

  Do odprawy mamy prawo gdy tracimy pracę na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych z firm zatrudniających co najmniej 20 osób. ©archiwum

  Specjalna ustawa przewiduje, że jeśli w wyniku likwidacji firmy lub stanowiska tracimy pracę, przysługuje nam odprawa.
  Do odprawy mamy prawo gdy tracimy pracę na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych z firm zatrudniających co najmniej 20 osób.

  Do odprawy mamy prawo gdy tracimy pracę na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych z firm zatrudniających co najmniej 20 osób. ©archiwum

  Specjalna ustawa przewiduje, że jeśli w wyniku likwidacji firmy lub stanowiska tracimy pracę, przysługuje nam odprawa.

  Jej wysokość zależy od lat pracy w firmie z której odchodzimy, a nie od ogólnego stażu pracy.

  Do odprawy mamy prawo gdy tracimy pracę na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych z firm zatrudniających co najmniej 20 osób. W mniejszych pracodawca nie ma obowiązku wypłaty odprawy. Za zwolnienie grupowe uznaje się takie, które:

  - w ciągu 30 dni obejmuje co najmniej 10 pracowników w firmie zatrudniającej mniej niż 100 osób
  - obejmuje 10 proc. pracowników w firmie zatrudniającej co najmniej 100 osób, tyle że zwalnianych jest mniej niż 300 pracowników
  - obejmuje 30 pracowników w firmie zatrudniającej 300 i więcej osób.

  Odprawa gwarantowana

  Odprawa zależy od stażu pracy w firmie, z której odchodzimy. Jeśli pracowaliśmy krócej niż dwa lata, odprawa równa jest miesięcznemu wynagrodzeniu. Jeśli od 2 do 8 lat - dwumiesięcznemu, jeśli pracowaliśmy ponad 8 lat - trzymiesięcznemu. Maksymalna wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotnego najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania umowy o pracę.

  Zasady te odnoszą się też do zwolnień indywidualnych z przyczyn nie leżących po stronie pracownika. Odprawy nie dostaniemy jeśli zwalniamy się na własną prośbę, ani wtedy, gdy kończy nam się terminowa umowa o pracę. Ale jeśli tracimy pracę przed upływem czasu określonego w umowie, wtedy pracodawca musi nam wypłacić odprawę.

  Gdzie są przepisy

  Gdzie są przepisy


  - Kodeks pracy - ustawa z 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94, z późn. zmianami),
  - ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844, z późn. zmianami),
  - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zmianami),
  - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego oraz ustalania i wypłacania wynagrodzenia za urlop. (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zmianami).  Podwójna odprawa

  Może się też zdarzyć, że akurat z likwidacją firmy lub stanowiska uzyskamy uprawnienia emerytalne lub rentowe. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury ustawowej lub wcześniejszej, nie zobowiązuje szefa do rozwiązania stosunku pracy. Ale uzasadnia wybór nas do zwolnienia grupowego.

  Wtedy przysługuje nam podwójna odprawa - jednomiesięczna w związku z przejściem na emeryturę oraz odprawa na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych.

  Można mieć firmę

  Odprawa należy się nam także wtedy, gdy w czasie zatrudnienia w firmie prowadziliśmy własną działalność gospodarczą. Jest ona bowiem rekompensatą za utraconą pracę i nie ma tu znaczenia nasza sytuacja materialna oraz to, czy mamy inne dochody.

  Jak się oblicza i wypłaca

  Odprawę oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Powinna być wypłacona niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo