Pieniądze na biurko dla bezrobotnego

  Pieniądze na biurko dla bezrobotnego

  Anna NIEDZIELSKA niedzielska@echodnia.eu

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Pieniądze na biurko dla bezrobotnego

  ©archiwum

  Podpowiadamy jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby dostać refundację na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
  Pieniądze na biurko dla bezrobotnego

  ©archiwum

  Pieniądze na utworzenie bądź doposażenie stanowiska pracy to jeden ze środków mobilizujących pracodawców do tworzenia nowych etatów. Kwoty dotacji i warunki są bardzo podobne jak w przypadku osób bezrobotnych, które zakładają firmę, tworząc etat dla siebie.

  Pracodawcy mogą starać się w urzędach pracy o równo-wartość nawet sześciu średnich płac krajowych na stworzenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.
  Muszą jednak spełnić szereg warunków i przejść pomyślnie ocenę wniosku przez komisję, która refundację przyznaje. Refundacje udzielane są w szczególności na zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, niezbędnych do wyposażenia tworzonego stanowiska pracy.

  WARUNKI KONIECZNE
  Pracodawca starający się o taką formę wsparcia musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej pół roku przed dniem złożenia wniosku o refundację. Do wniosku ma obowiązek załączenia zaświadczeń o nie zaleganiu z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  Pracodawca ten nie może zalegać w dniu złożenia wniosku także z opłacaniem innych danin publicznych - podatków czy opłat, ani posiadać nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Ważnym wymogiem jest również niekaralność za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku. Firma starająca się o takie dotacje nie może być również w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ważnym wymogiem jest to, że w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku pracodawca nie mógł wypowiedzieć stosunku pracy pracownikowi.

  Firma ubiegający się o refundację środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń wynikających z niedotrzymania warunków umowy. Preferowani są wnioskodawcy, którzy jako formę zabezpieczenia zaproponują weksel z poręczeniem wekslowym lub gwarancję bankową.
  KIEDY WNIOSEK PRZEJDZIE
  Jeśli komisja pozytywnie oceni wniosek pracodawcy dostaje on refundację, zawierając z urzędem pisemną umowę, która zawiera zobowiązanie do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pra-cy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

  Pracodawca otrzymuje refundację po przedstawieniu urzędowi pracy rozliczenia i udokumentowania poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy kosztów oraz zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

  Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych - w tym ze środków Unii Europejskiej, nie-zależnie od jej formy i źródła pochodzenia, spowoduje ona przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy. Oznacza to, że pomoc tego typu udzielona firmie w ciągu trzech kolejnych lat nie może przekroczyć równowartości kwoty 200.000 euro, a w sektorze transportu drogowego w okresie trzech kolejnych lat 100.000 euro.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo