Dla kogo stypendium i jakie?

  Dla kogo stypendium i jakie?

  Opr. /MS/

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Dla kogo stypendium i jakie?
  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie wszystkich typów szkół, zarówno publicznych, jak i prywatnych, mają prawo do dwóch podstawowych form pomocy: socjalnej - stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz motywacyjnej - stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
  Dla kogo stypendium i jakie?
  Stypendium socjalne i zasiłek przyznaje w drodze decyzji administracyjnej wójt, burmistrz, prezydent. Fundusze na ich wypłatę gminy otrzymują z budżetu państwa. Z kolei stypendia naukowe lub sportowe wypłacane są z budżetu gminy, a przyznaje je dyrektor szkoły.

  O stypendium socjalne mogą się ubiegać uczniowie zarówno szkół publicznych, jak i prywatnych, jeśli dochód na jedną osobę w ich rodzinie nie przekracza 351 złotych.
  Zdolni uczniowie mogą starać się także o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Rodziny znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą wystąpić o zasiłek szkolny.

  To, gdzie należy ubiegać się o pomoc, wzór wniosku oraz sposób i formę wypłacania stypendium ustala rada gminy w gminnym regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Niektóre ogólne zasady określa ustawa o systemie oświaty.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczny dochód na osobę wynosi mniej niż 351 złotych, liczony według zasad zawartych w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z nią, za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Zobacz koniecznie:

  Wideo