Mieszkanie za czytanie. Regulamin konkursu

Mieszkanie za czytanie. Regulamin konkursu

Aktualizacja:

Echo Dnia Świętokrzyskie

Mieszkanie za czytanie. Regulamin konkursu
Mieszkanie za czytanie. Regulamin konkursu
<b>REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "MIESZKANIE ZA CZYTANIE"</B>

I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie

2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce (adres do korespondencji: ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, tel. 41 36 36 223)

3. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

4. Obszar, na którym będzie urządzana loteria: obszar wydawania dziennika, tj.
na terenie województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego (powiaty: Radom, Białobrzegi, Grójec, Warka, Przysucha, Szydłowiec, Zwoleń, Lipsko, Kozienice), podkarpackiego (powiaty: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Kolbuszowa).

5. Czas trwania loterii: 10.10.2014 r. do 29.01.2016 r.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: 10.10.2014 r. - 20.05.2015 r. (180 dni wydawniczych)

II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LOTERII:
1. W loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, będące czytelnikami "Echa Dnia ".

2. Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, jak również pracowników firm partnerujących loterii oraz członków ich najbliższych rodzin.

3. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez uczestnika gry, który oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii oraz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii, w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydawania nagród Laureatom, w tym również na publikację imiennej listy nagrodzonych, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach gazety "Echo Dnia" i na portalu www.echodnia.eu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii.

4. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzaniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród Laureatom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyrażoną pisemnie na kuponie loterii.
4.1. Uczestnicy przystępując do loterii, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii.

5. Nagrodę otrzymuje Laureat loterii, który spełnia wymagania określone w regulaminie.

6. Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji). Karty Prenumeratora biorące udział w losowaniu również muszą spełniać wymagania określone dla kuponów loteryjnych.

7. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich wybranych przez uczestnika. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.

8. Loteria prowadzona jest przez Organizatora, w którego Biurze są przyjmowane kupony, reklamacje i wydawane nagrody. Biuro Loterii ma swoją siedzibę w redakcji Echa Dnia, ul. Targowa 18 w Kielcach i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Regulamin loterii dostępny jest do wglądu w Biurze Loterii oraz na stronie www.echodnia.eu. Na prośbę uczestnika loterii regulamin loterii może być przesłany drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

III. ZASADY UDZIAŁU W GRZE
1. Loteria składa się ze 180 dni wydawniczych.

2. Codziennie od piątku 10.10.2014 r. do 20.05.2015 r. (z wyjątkiem: 1 i 11.11.2014 r.; 24, 25 i 26.12.2014 r.; 1 i 6.01.2015 r.; 4 i 6.04.2015 r.; 1, 2.05.2015 r.) na łamach "Echa Dnia" publikowane są kupony. Każdy kupon jest numerowany od 1 do 180, oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia.

3. Aby wziąć udział w loterii, Uczestnicy loterii muszą wycinać publikowane codziennie w dniach wydawniczych kupony, zebrać z nich zestaw minimum 12 kolejnych, następujących po sobie kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Kielcach przy ulicy Targowej 18, w Radomiu, ul. 25 Czerwca 60; Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6B, Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.

4. Uczestnicy loterii, którym do pełnego zestawu 12 kolejnych kuponów brakuje jednego kuponu mogą go zastąpić kuponem "Joker". Jeden kupon "Joker" zastępuje jeden dowolny brakujący kupon w zestawie.

5. Kupony "Joker" są publikowane, obok zwykłych kuponów, w następujących dniach wydawniczych: 20.11.2014 r.; 18.12.2014 r.; 22.01.2015 r.; 19.02.2015 r.; 19.03.2015 r.; 23.04.2015 r.; 14.05.2015 r.

6. Czytelnik, który zaprenumeruje "Echo Dnia" na minimum jeden miesiąc otrzymuje Kartę Prenumeratora. Prenumerata 1-miesięczna upoważnia do otrzymania jednej Karty Prenumeratora, dwumiesięczna - do otrzymania dwóch Kart Prenumeratora, itd. Kartę wydają pracownicy Biura Loterii za okazaniem dowodu zakupu prenumeraty. Karta zastępuje zestaw 12 kuponów. Kartę (karty) Prenumeratora należy dostarczać do losowań tak jak zestawy kuponów - w sposób i w terminach określonych w regulaminie.

7. O tym, komu przypadną nagrody decyduje pięć losowań.

8. Uczestnicy loterii mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 7.05.2015 r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 12 kolejnych kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany komplet, złożony z 12 kolejnych, oryginalnych kuponów lub minimum jedna Karta Prenumeratora.

9. Uczestnicy loterii mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów lub Kart Prenumeratora. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie pełnych 15 zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany w innej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to jest traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

10. Zestawy kuponów lub Karty Prenumeratora należy przesyłać lub dostarczać do Biur Loterii w: Kielcach, przy ulicy Targowej 18, w Radomiu, ul. 25 Czerwca 60; Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6B, Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12.

11. Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu, kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii określonego w rozdziale III pkt. 10 do 10.12.2014 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 10.12.2014 r. po godz. 14.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 10.12.2014 r., o godzinie 15.01, wewnętrzna komisja nadzoru, zamyka urnę z kuponami i Kartami Prenumeratora i zabezpiecza ją do czasu losowania.

12. Aby wziąć udział w drugim losowaniu, kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 10 do 28.01.2015 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 28.01.2015 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 28.01.2015 r., o godzinie 15.01 wewnętrzna komisja nadzoru zamyka urny z kuponami i Kartami Prenumeratora i zabezpiecza ją do czasu losowania.

13. Aby wziąć udział w trzecim losowaniu, kupony lub karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 10 do 11.03.2015 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 11.03.2015 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 11.03.2015 r., o godzinie 15.01, wewnętrzna komisja nadzoru zamyka urnę z kuponami i Kartami Prenumeratora i zabezpiecza ją do czasu losowania.

14. Aby wziąć udział w czwartym losowaniu, kupony lub karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 10 do 15.04.2015 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 15.04.2015 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 15.04.2015 r., o godzinie 15.01, wewnętrzna komisja nadzoru zamyka urnę z kuponami i Kartami Prenumeratora i zabezpiecza ją do czasu losowania.

15. Aby wziąć udział w piątym losowaniu, kupony lub karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 10 do 10.06.2015 do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 10.06.2015 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 10.06.2015 r., o godzinie 15.01, wewnętrzna komisja nadzoru zamyka urnę z kuponami i Kartami Prenumeratora i zabezpiecza ją do czasu losowania.

16. Razem z każdym przesłanym zestawem kuponów lub kartą (kartami) Prenumeratora uczestnik loterii musi przesłać publikowane wraz z każdym kuponem i z każdą Kartą Prenumeratora, minimum jedno podpisane oświadczenie: "Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firm partnerujących loterii ani członkiem jego najbliższej rodziny" oraz jedno podpisane oświadczenie: "Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Oświadczam, że zostałem /zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania".IV. NAGRODY
I losowanie
Samochód - 1 szt. - 40 000 zł
Nagroda pieniężna - 5 szt. x 500 zł
Nagroda pieniężna - 2 szt. x 1 000 zł

II losowanie
Nagroda pieniężna - 6 szt. x 500 zł
Nagroda pieniężna - 2 szt. x 1 000 zł

III losowanie
Samochód - 1 szt. - 40 000 zł
Nagroda pieniężna - 2 szt. x 1 000 zł

IV losowanie
Nagroda pieniężna - 6 szt. x 500 zł
Nagroda pieniężna - 2 szt. x 1 000 zł

V losowanie
Nagroda pieniężna - 2 szt. x 1 000 zł
Nagroda pieniężna - 3 szt. x 500 zł
Mieszkanie - 1 szt. - 252 672 zł

Łączna ilość nagród - 33 szt., o łącznej wartości 352 672 zł brutto (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa 00/100 złotych).
Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Przyznanie nagród odbywa się w drodze pięciu edycji publicznych losowań w siedzibie redakcji "Echo Dnia", ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.

2. Pierwsza edycja losowania nagród odbywa się 11 grudnia 2014 r. Nagrody są losowane w kolejności od największej do najmniejszej.

3. Po pierwszej edycji losowania, wszystkie kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do drugiej edycji losowań. Organizator sporządza kserokopię zwycięskich kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych czterech edycjach losowań.

4. Druga edycja losowania nagród odbywa się 29 stycznia 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od największej do najmniejszej.

5. Po drugiej edycji losowania, wszystkie kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z nagrodzonymi kuponami lub Kartami Prenumeratora, przechodzą do trzeciej edycji losowania. Organizator sporządza kserokopię zwycięskich kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w trzecim losowaniu.

6. Trzecia edycja losowania nagród odbywa się 12 marca 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od największej do najmniejszej.

7. Po trzeciej edycji losowania, wszystkie kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z nagrodzonymi kuponami lub Kartami Prenumeratora, przechodzą do czwartej edycji losowania. Organizator sporządza kserokopię zwycięskich kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w czwartym losowaniu.

8. Czwarta edycja losowania nagród odbywa się 16 kwietnia 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od największej do najmniejszej.

9. Po czwartej edycji losowania, wszystkie kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z nagrodzonymi kuponami lub Kartami Prenumeratora, przechodzą do piątej edycji losowania. Organizator sporządza kserokopię zwycięskich kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w piątym losowaniu.

10. Piąta edycja losowania nagród odbywa się 11 czerwca 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od największej do najmniejszej.

11. Wszystkie nadesłane/dostarczone przez uczestników loterii koperty są wysypane na stos i wymieszane. Zwycięskie koperty losuje pracownik Biura Loterii.

12. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone regulaminem. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.

13. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) lub Karty Prenumeratora powinny być dostarczane lub przesłane do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 8 w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm), opatrzonej wyłącznie dopiskiem "MIESZKANIE ZA CZYTANIE" (napis w kolorze granatowym, niebieskim lub czarnym). Na kopercie nie mogą znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki.

14. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora loterii w terminach określonych w regulaminie o godzinie 11.

15. Losowania odbywają się spośród wszystkich kopert z zestawami kuponów lub Kart Prenumeratora, nadesłanymi lub dostarczonymi w sposób i w terminach określonych regulaminem.

16. Uczestnik loterii, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka kompletów kuponów, każdy w osobnej kopercie lub Kart Prenumeratora), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody.

17. Ze wszystkich pięciu losowań są sporządzane protokoły.

18. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureatem którejkolwiek z nagród, wbrew podpisanemu przez Uczestnika loterii oświadczeniu, jest osoba, wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II punkt 2. niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.


VI. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
1. Lista Laureatów pierwszego losowania publikowana jest w "Echu Dnia" w dniu 12 grudnia 2014 r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu. Nagrody można odbierać od 12 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.

2. Lista Laureatów drugiego losowania publikowana jest w "Echu Dnia" w dniu 30 stycznia 2015 r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu. Nagrody można odbierać od 30 stycznia 2015 r. do 13 lutego 2015 r.

3. Lista Laureatów trzeciego losowania publikowana jest w "Echo Dnia" w dniu 13 marca 2015 r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu. Nagrody można odbierać od 13 marca 2015 r. do 27 marca 2015 r.

4. Lista Laureatów czwartego losowania publikowana jest w "Echo Dnia" w dniu 17 kwietnia 2015 r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu. Nagrody można odbierać od 17 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

5. Lista Laureatów piątego losowania publikowana jest w "Echo Dnia" w dniu 12 czerwca 2015 r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu. Nagrody pieniężne można odbierać od 12 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r., nagrodę główną w postaci mieszkania - do 31 grudnia 2015 r.

6. Nagrody można odbierać w Biurze Loterii w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00., legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody, w imieniu Laureata może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie z podpisem Laureata.

7. Przekazanie Laureatowi nagrody głównej - mieszkania - następuje na podstawie protokołu przekazania nagrody głównej sporządzonego w formie aktu notarialnego. Podpisanie aktu następuje najpóźniej do dnia 31.12.2015 r. O terminie podpisania aktu notarialnego Organizator powiadamia Laureata listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji.

8. Nieodebranie nagrody głównej, o której mowa w rozdziale IV Regulaminu poprzez nie wpłacenie podatku od nagrody, nie przystąpienie przez Laureata nagrody głównej do podpisania protokołu i aktu notarialnego, nie wyrażenie zgody na poniesienie kosztów, o których mowa w pkt. 10 jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata. W takim przypadku nagroda główna przechodzi na rzecz Organizatora.

9. Odmowa wpłacenia przez Laureatów podatku od nagród w postaci samochodów jest także równoznaczna z rezygnacją z ich odbioru. W takim przypadku nagrody przechodzą na rzecz Organizatora

10. Wszelkie koszty związane z odbiorem nagrody głównej ponosi Laureat.

11. Na żądanie uczestnika loterii organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

VII. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ:
1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa komisja, w skład której wchodzą reprezentujący Organizatora loterii:
- Pracownik Działu Marketingu Organizatora
- Pracownik Biura Konkursów Organizatora
- Osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów,


VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej loterii promocyjnej nagrody są wręczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361). Kwota stanowiąca 10% nagród w postaci samochodów i mieszkania jest pobierana od Laureatów przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wydawanych nagród w loteriach promocyjnych.

IX. TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:
1. Reklamacje z tytułu loterii powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej w Biurze Loterii, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ostatecznego wydania nagród (w przypadku nadesłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej z podaniem imienia, nazwiska, adresu uczestnika loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz określeniem treści żądania. Ze względu na terminy działania poczty rozpatrzeniu podlegają reklamacje wniesione do 14.01.2016 r. Reklamacje, które dotrą do organizatora po 20.01.2016 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie są uwzględniane.

2. Komisja rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania reklamacji (w tym powiadomienie Uczestnika loterii w formie pisemnej o ich wyniku). Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z powiadomieniem upływa w dniu 29.01.2016 r.

3. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Wybory Parlamentarne 2015

Wideo